เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยใจที่ตื่นรู้ (ธรรมะจากพระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน)

ในวาระโอกาสอันจะเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ หลายคนได้ถือเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในด้านใดก็ตาม

อ่านต่อ